Strona głównaNasz patron → Wybór patrona

Wybór patrona

Analizując dokonania szkoły  można by powiedzieć że brakowało tylko patrona  szkoły. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć procedurę nadania imienia szkole. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego poprosiliśmy o włączenie się do projektu naszą szkolną społeczność czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • W naturalny sposób uzyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • Wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
 • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem i sztandarem szkoły,   

Wybór patrona nie  był wyborem przypadkowym, nieuzasadnionym. Kampania przeprowadzona była  w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele) kierowali  się rangą szkoły i rolą, jaką szkoła odgrywa w środowisku.         

 Powołany zespół bardzo aktywnie realizował projekt zgodnie z procedurą.

PROCEDURA

 • W procesie wyboru uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 • Każda społeczność przedstawiała swoich kandydatów.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona czuwał koordynator projektu oraz komisja skrutacyjna.
 • Wybory były trzyetapowe
 • Wybory kandydata na patrona przez rodziców
 • Wybory kandydata na patrona przez uczniów
 • Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Z zasadami realizacji projektu pt.: „Nadania Imienia Szkole” zostałypoinformowane zespoły: rodziców ,uczniów i nauczycieli

 Do  nominowanych na kandydatów zostali:

 • Maria Curie Skłodowska
 • Jan Kochanowski
 • Henryk Sienkiewicz

Następnie został uruchomiony proces przybliżania wybranych kandydatów.

 1. Wykonano na tablicy informacyjnej biografie kandydatów i uzasadnienie dlaczego dana osoba ma zostać patronem szkoły
 2. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowywali plakaty informacyjne, gazetki, prezentacje o kandydatach.

Prace uczniów prezentowane były  przez styczeń, luty, marzec. Działania te miały  przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona i przygotować do wyboru jednego kandydata.

Ogólnoszkolne wybory 

Wybory były demokratyczne – tajne. Nad całością czuwała powołana komisja. Lista kandydatów ułożona była alfabetycznie, uwzględnione były kandydatury – uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wybór patrona

Drogą tajnego głosowania wybrany został kandydat, który uzyskał zdecydowaną większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajęła się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, trzech przedstawicieli nauczycieli,  przedstawiciel rodziców i przedstawiciele uczniów.

Poznajemy patrona szkoły

Realizowane było zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tegozadania miała na celu przybliżenie postaci patrona.

Odbyły się:

 • konkurs recytatorski poezji Henryka Sienkiewicza
 • Konkurs matematyczny –Sienkiewicz w liczbach
 • Konkurs –Najciekawszy album o H.Sienkiewiczu
 • Konkurs pięknego czytania dla klas I-III
 • TURNIEJ rycerski
 • Konkurs plastyczny dla klas I-III IV-VI I –III Gim
 • Maraton filmowy dzieł Sienkiewicza
 • Poznajemy miejsca pamięci o Sienkiewiczu – Muzeum w Oblęgorku i Woli Okrzejskiej.

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną uczniów, rodziców i nauczycieli gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy mogli nosili imię Henryka Sienkiewicza.Nazwisko i twórczość Henryka Sienkiewicza  zna prawie każdy Polak.Twórca ten "krzepił serca Polaków", poprzez prozę uczył historii i nade wszystko umacniał wiarę rodaków w możliwość odrodzenia narodowego. To nasz rodak, który na pewno zasłużył na sławę I JEST GODNĄ OSOBĄ  DO IMIENIA DLA NASZEJ szkoły. Jako pierwszy Polak otrzymał w 1905 roku Nagrodę Nobla za całokształt twórczości.Posiadał olbrzymi talent, który ukazał we wszystkich swoich dziełach napisanych „ku pokrzepieniu serc”, które pomogły Polakom przetrwać w trudnych chwilach. Swymi utworami przyczynił się do rozkwitu polskiej nowelistyki w końcu XIX wieku i stworzył zasób opowiadań, czytywanych na całym świecie. Jesteśmy dumni, że mamy takiego Patrona.